Načítám...
Obchodní podmínky
  Zpět na úvod

 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti SellFish s.r.o.

se sídlem Ostrovní 15/5, Doudlevce, 301 00 Plzeň

identifikační číslo: 06007651

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34446

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

adrese www.sellfish.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SellFish

s.r.o., se sídlem Ostrovní 15/5, Doudlevce, 301 00 Plzeň, identifikační číslo: 06007651, zapsané v

obchodním rejstříku vedeném Ostrovní 15/5, Doudlevce, 301 00 Plzeň, oddíl C, vložka 34446 (dále

jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo

na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou

fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu

prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese

www.sellfish.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové

stránky prodávajícího umístěné na adrese www.sellfish.cz/obchodni-podminky/ (dále jen „webová

stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy

osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání

zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může

kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského

účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany

kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní

smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to

včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně

daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží

zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto

ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně

sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou

nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém

rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou

prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení

kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v

uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s

osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí

kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese SellFish s.r.o. Ostrovní 15/5, Doudlevce, 301

00 Plzeň zdarma.

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce za poplatek v maximální ceně

40Kč.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2501205281/2010, vedený u banky Fio (dále

jen „účet prodávajícího“) zdarma.

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ePlatby od společnosti ComGate zdarma.

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na

internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu.

Prodávající expeduje zboží dle doby dodání v detailu produktu po přijetí potvrzení o úhradě.

Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s..

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní

cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího

uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu

vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na

elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo

po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném

obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní

smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil

jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od

kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že

předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode

dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu

odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující

využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího

či na adresu elektronické pošty prodávajícího

.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od

počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení

odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující

náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být

vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž

oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,

pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li

kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu

dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající

kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a

kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu

se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V

případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a

případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání,

je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200Kč (slovy: dvě stě korun

českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně

záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména

ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,

zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné

vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo

na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc

takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím

množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro

který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s

kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu

věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou

věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z

ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s

kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou,

který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při

jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které

se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční

odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Ostrovní

15/5, Doudlevce, 301 00 Plzeň. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy

prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje

reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní

obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se

zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit

neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící

webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,

programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového

rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv

ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku

zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich

určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv

a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a

obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je

povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a společnosti zpracovávající platby (platební brány)

nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná

o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel

jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se

může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li

žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel

odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má

kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není

dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních

údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny

platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze

informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k

ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv

odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být

druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno

na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní

smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým

právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních

předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost

prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své

působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou

formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

12.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká

obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při

mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na

adrese www.coi.cz.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ostrovní 15/5, Doudlevce, 301 00

Plzeň, adresa elektronické pošty info@sellfish.cz, telefon +420 602 827 177.

V Plzni dne 30.12.2018